Kate Sikora, M.A., B.C.B.A.

Senior Behavior Support Specialist

Adult Behavior Support

(614) 685-8545
kate.sikora@osumc.edu